• O Firmie
 • Kwalifikacje
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pozostałe usługi
 • Regulamin
 • Kontakt
 •  

  Pozostałe usługi

  Biznes plany

  chart_200

  Biznes plan jest zbiorem ustaleń opisowych, analiz i prognoz określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięcia tych celów w przyszłości przy założonych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych dla przedsiębiorstwa. Traktowany jest jako podstawowy instrument niezbędny do skutecznego i efektywnego kierowania firmą.

  Oferujemy usługę opracowania biznes planów na potrzeby banków jako instytucji kredytujących, zainteresowanych bezpieczeństwem udzielanych kredytów. Biznes plan tworzony jest w celu wykazania, że cały kredyt zostanie spłacony w terminie wraz z obciążającymi go odsetkami. Zawarte w tym dokumencie dane finansowe analizowane są pod kątem przepływów pieniężnych, płynności finansowej i jakości zabezpieczeń.

  blok2_200Doradztwo na rynku nieruchomości

  Inwestowanie w nieruchomości, ich zagospodarowanie a także utrzymanie wymaga podejmowania świadomych, przemyślanych, odpowiedzialnych i bezpiecznych decyzji ponieważ związane jest z angażowaniem znacznych środków kapitałowych. Decyzje mogą być wspomagane poprzez wykwalifikowanych doradców na rynku nieruchomości.

  Ze względu na charakter naszej działalności gospodarczej, jesteśmy aktywnym uczestnikiem lokalnego rynku nieruchomości.

  Wiąże się to z posiadanym przez nas dużym zasobem wiedzy o rynku, tendencjach, planach, dopuszczalnych sposobach zagospodarowania gruntów i obiektów budowlanych, lokalnym potencjale inwestycyjnym i kapitałowym a także potrzebach rynku, których zrównoważenie przynosi pełne powodzenie inwestycyjne i finansowe.

  Nasze usługi doradcze świadczone są przez wykwalifikowanych doradców legitymujących się dyplomami ukończonych studiów w tym zakresie a także wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.

  Wycena nieruchomości

  farm

  Firma ORNiF stale współpracuje z rzeczoznawcą majątkowym, posiadającym uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości Nr 3404, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2000, Nr 46, poz. 543) w zakresie świadczenia usług wyceny nieruchomości dla klientów ORNiF

  Wyceny sporządzane są dla następujących celów:

  • Podatkowych i opłat na poziomie krajowym i lokalnym tj. podatku od wartości nieruchomości, podatku od wzrostu wartości (rozwoju) nieruchomości
  • Transferu nieruchomości tj. kupna-sprzedaży, dzierżawy lub doprowadzenia do innej formy użytkowania zależnego
  • Finansowania przedsięwzięć rozwojowych lub udzielania kredytów
  • Obliczania odszkodowań z tytułu: wywłaszczenia nieruchomości, zmiany stanu środowiska, decyzji planistycznych
  • Dokonania egzekucji z nieruchomości
  • Ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, np. służebności gruntowej, służebności przesyłu
  • W ramach naszej działalności dokonujemy też wyceny przedsiębiorstw. Zajmujemy się również prowadzeniem doradztwa inwestycyjnego dla podejmowania przez właściciela wszelkich decyzji dotyczących nieruchomości.

  Jeżeli właścicielem nieruchomości jest jednostka samorządowa możliwe są usługi wyceny nieruchomości do celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  • określenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości
  • określenia wartości nieruchomości do sprzedaży
  • określenia wartości nieruchomości w celu ustanowienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i innych opłat
  • określenia wartości przy uwłaszczaniu osób prawnych
  • określenia wartości przy ustalaniu opłat adiacenckich
  • określenia wartości przy zwrocie nieruchomości wywłaszczonej